Zetor 25

Zemědělské traktory mají svůj počátek v 19. století v souvislosti s prvními pokusy o vyu�ití zdokonaleného parního stroje pro zemědělské práce. První prakticky pou�itelný traktor se spalovacím motorem byl sestrojen americkými konstruktéry v USA v roce 1901.
V první polovině dvacátých let tohoto století byly polo�eny základy traktorového průmyslu v Čechách. S montá�í traktorů moderněj�í koncepce započaly �kodovy závody v Plzni v roce 1927. K dal�ím českým firmám, které koncem 20. let začaly vyrábět traktory patřila Českomoravská - Kolben - Daněk a továrna Wichterle - Kovařík v Prostějově. Předchůdce traktorů Zetor byl vyroben v jednom z největ�ích a nejuznávaněj�ích strojírenských podniků v Československu - v koncernu Zbrojovka Brno v roce 1945. Traktor byl zkonstruován skupinou konstruktérů bývalé automobilky Zbrojovky, kterou vedl Ing. Franti�ek Musil. Druhé jméno úzce spojené se vznikem Zetoru představuje Jaroslav Miksch, který spolu s ing.Musilem ji� koncem války pracoval na konstrukci traktorový motorů.
První prototyp traktoru byl dokončen 14.listopadu 1945. V křestním listu traktorů Zetor je uvedeno datum 15.března 1946, kdy na malé slavnosti byly předány zákazníkovi tři traktory Zetor 25. K datu 17.srpna 1946 zaregistrovala Obchodní a �ivnostenská komora Republiky Česko-slovenské název Zetor do rejstříku ochraných známek. Značka ZETOR vznikla spojením názvu písmene "Zet" pou�ívaného Zbrojovkou a posledních dvou písmen slova traktor - "or".
V průběhu výroby traktorů Zetor 25 vznikly dvě základní modifikace, a to orební Zetor 25A (agregační) a Zetor 25K (kultivační) se zvý�enou světlostí pro meziřádkovou kultivaci.
Traktory se vzájemně odli�ovaly zejména přední nápravou, rozměry zadních pneumatik, maximálními otáčkami motoru, rozlo�ením převodových stupňů, provedením závěsů atp. Traktory Zetor 25 byly ji� od roku 1949 vybaveny hydraulickým zvedacím zařízením jednoduché spolehlivé konstrukce. Byl zaveden tropický ventilátor, účinněj�í čistič vzduchu, předehřívač oleje, zlep�ené startování pro ni��í teploty, �ir�í vybavení přístrojové desky, kombinace no�ní a ruční regulace plynu, zlep�ená sedačka a její pol�tářování, v pozděj�ím období pak vzduchotlaké brzdící zařízení pro br�dění přívěsu, ochranná kabina pro řidiče se sedačkou pro spolujezdce atp.
Dne 14.listopadu 1945 byl vyroben ve Zbrojovce Brno první traktor Zetor 25 a 15.března 1946 byly vyrobeny první 3 prototypy traktoru Zetor 25. V září 1946 na vzorkovém veletrhu v Praze byl ji� vystavován první traktor Zetor 25 a do konce roku 1947 bylo vyrobeno 3406 traktorů Zetor 25, co� bylo více ne� 60% v�ech traktorů, vyrobených v Československu.
Výroba traktorů ve Zbrojovce Brno se rychle rozvíjela. Přesto�e v roce 1951 dosáhla roční produkce přes 8500 traktorů Zetor 25, nestačila pokrýt rostoucí poptávku vnitřního a zahraničního trhu.
Proto bylo rozhodnuto uvolnit část kapacit v podniku Závody přesného strojírenství Brno-Lí�eň vzniklého 1.1.1950 (dne�ní Zetor a.s. Brno), pro zvý�ení traktorové výroby. V souvislosti s přesunem výroby traktorů Zetor 25 do ZPS Brno-Lí�eň pře�lo společně s výrobou cca 2000 dělníků a řada zku�ených techniků a konstruktérů. Výroba traktorů Zetor zde na�la pevné místo a� do současnosti. Podnik pro�el řadou reorganizací a změn názvů, k 1.listopadu 1976 se značka Zetor stala i názvem firmy.

Traktory Zetor 25 se vyráběly ve Zbrojovce Brno a� do roku 1952.
Zetor 25-předání
Zetor 25
Zetor 25-detail
Zetor 25-detail
Zetor 25-detail
Zetor 25první prototyp
zpět